South Watch.org South Watch.org
about
คณะทำงานวาระทางสังคม

แผนงานร่วมศึกษา เสริมสร้างสุขภาวะ กรณี 3 จังหวัดภาคใต้


ความเป็นมา

คณะทำงานวาระทางสังคม เกิดขึ้นจากการปรึกษาหารือและการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มนักวิชาการ นักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรชุมชน มีบทบาทในการสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อสาธารณชนและผู้ปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงและวิเคราะห์ภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์สังคมไทย ที่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคม

คณะทำงานวาระทางสังคม เริ่มติดตามกรณี 3 จังหวัดภาคใต้ เมื่อจัดกิจกรรมโครงการเมล็ดพันธุ์สันติภาพเพื่อเด็กอิรัก ต้นปี พ.ศ.2547 ได้เล็งเห็นว่า กรณี 3 จังหวัดภาคใต้ เป็นวาระสำคัญของสังคม จึงริเริ่มกิจกรรมเน้นการทำงานสร้างความสัมพันธ์ระดับแนวนอน ประชาชนกับประชาชน สร้างกิจกรรมร่วมกันในชุมชน ที่ทำให้ ‘คนรู้จักกัน’ มากขึ้น และลดทอนอคติให้น้อยลง เห็นคน ‘เป็นคน’ มากขึ้น อันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

เป้าหมาย

ร่วมสร้างสังคมสันติสุข สุขภาวะที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคม 3 จังหวัดภาคใต้

วัตถุประสงค์หลัก

1. ศึกษาหาความจริงเกี่ยวกับสุขภาวะชุมชนกรณี 3 จังหวัดภาคใต้ในมิติสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม ที่กำลังเปลี่ยนแปลง จากมุมมองด้านนิเวศวัฒนธรรม และจิตใจ

2. เสริมสร้างกระบวนการสันติวิธีในสังคมไทย และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดการสมานไมตรีและการเยียวยาทางสังคม ใน 3 จังหวัดภาคใต้

วัตถุประสงค์ย่อย

1. แสวงหาแนวทางและปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพผู้หญิง และสร้างสานความปรองดองสร้างสมรรถนะการศึกษาท้องถิ่นของคนในพื้นที่ ในบริบทนิเวศน์วัฒนธรรม

2. ศึกษาความคิดด้านสันติภาพและสุขภาวะชุมชนของอุลามะอ์สำนักต่าง ๆ และแนวทางการสื่อสารแนวคิดกับสังคม

3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาปอเนาะให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น4. สร้างเครือข่ายพันธมิตรในสังคมร่วมเสริมสร้างสันติภาพและสุขภาวะชุมชนกระบวนการทำงานกระบวนการทำงานของคณะทำงานวาระทางสังคม จึงเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ ท่ามกลางการเคลื่อนไหวทางสังคม พร้อม ๆ กับการสร้างเครือข่ายพันธมิตร การทำงานจึงมีทั้งปฏิบัติและทฤษฎี ทำ อ่าน คิด (Praxis)

วิธีการทำงานด้านสุขภาวะ

1. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับแนวนอน ระหว่างประชาชนกับประชาชนโดยสร้างกระบวนการทำงานและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน และคนในชุมชนกับคนนอกชุมชน เชื่อมโยงเอาหัวใจของความเป็นมนุษย์เข้ามาสัมผัสกัน เพื่อลดทอนอวิชาและอคติ

2.จัดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างประชาชนกับประชาชนและประชาชนกับระดับนโยบายถึงวิธีการสร้างสุขภาวะในสังคม 3 จังหวัดภาคใต้

คณะทำงาน ประกอบด้วย

1. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพ

2. คณะวิจัยท้องถิ่นศึกษา

3. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

4. สำนักเลขานุการคณะทำงานวาระทางสังคม

สถานที่ติดต่อ :

คณะทำงานวาระทางสังคม

สถาบันวิจัยสังคม

อาคารวิศิษฐ์ - ประจวบเหมาะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 10330

BLOG ๏ฟฝ๏ฟฝะทำงาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะทาง๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝะทำงาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะทาง๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ
> อิสลามกับความท้าทายของโลกสมัยใหม่ : มมุมองจากนักวิชาการชายแดนใต้ > >ประมวลเนื้อหาจากการจัดเวทีสาธารณะ โครงการวิชาการสาธารณะ กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 5 เวที (ช่วงเดือนตุลาคม 2551 - ... > ท่ามกลางสถานการณ์อันเลวร้าย "ผู้หญิง" คือกลุ่มคนที่พยายามลุกขึ้นต่อสู้ ลบรอยบาดแผลที่ปวดร้าวภายในใจ รวมทั้งร่วมกันเยียวย... > สำหรับหนังสือเล่มนี้แล้ว รศ.ดร. ธเนศ ได้นำเราไปค้นหาความเป็นมาของแนวความคิดเรื่องการแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของประเทศไทยอีก... > 'หนังสือ “ความรู้และความไม่รู้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” อาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ สำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาข้อมู...

tjanews

IDSW

lek-prapai

midnightuniv

pachathai

South See

CURSI

MU's research center for peace building