South Watch.org South Watch.org
กิจกรรม

ภาพกิจกรรมเสวนา ครั้งที่ 1 เรื่อง วิกฤตในการจัดการทรัพยากร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการตลาดวิชามหาวิทยาลัยชาวบ้านชุด 3 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2548
ห้องประชุม ศศ.201 อดุลวิเชียรเจริญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
และมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วิทยากร : ศรีศักร วัลิโภดม , ชยันต์ วรรธนะภูติ , นุกูล รัตนดากุล , พลตรี บุญชู เกิดโชค , จินตวดี พิทยเมธากูล ,
มะรอนิง สาและ , สะมาแอ เจ๊ะมูดอ , กอเซ็ง อาบูชิ , มะดามิง อารียู
ดำเนินรายการ : อมรา พงศาพิชญ์ , วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
แนะนำโครงการ : ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ , ราณี ห้สสรังสี


?นำเสนอภาพการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์และการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ ๓ จังหวัด ซึ่งจะทำให้เห็นแง่มุมที่เชื่อมโยงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัด โดยมีการแลกเปลี่ยนทั้งในส่วนของชาวบ้าน นักวิจัยท้องถิ่น นักวิชาการจากส่วนกลาง ร่วมทั้งมุมมองจากทางฝ่ายนโยบาย?
BLOG ๏ฟฝ๏ฟฝะทำงาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะทาง๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝะทำงาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะทาง๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ
> อิสลามกับความท้าทายของโลกสมัยใหม่ : มมุมองจากนักวิชาการชายแดนใต้ > >ประมวลเนื้อหาจากการจัดเวทีสาธารณะ โครงการวิชาการสาธารณะ กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 5 เวที (ช่วงเดือนตุลาคม 2551 - ... > ท่ามกลางสถานการณ์อันเลวร้าย "ผู้หญิง" คือกลุ่มคนที่พยายามลุกขึ้นต่อสู้ ลบรอยบาดแผลที่ปวดร้าวภายในใจ รวมทั้งร่วมกันเยียวย... > สำหรับหนังสือเล่มนี้แล้ว รศ.ดร. ธเนศ ได้นำเราไปค้นหาความเป็นมาของแนวความคิดเรื่องการแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของประเทศไทยอีก... > 'หนังสือ “ความรู้และความไม่รู้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” อาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ สำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาข้อมู...

tjanews

IDSW

lek-prapai

midnightuniv

pachathai

South See

CURSI

MU's research center for peace building