South Watch.org South Watch.org
กิจกรรม

ภาพกิจกรรมเสวนา ครั้งที่ 2 เรื่อง มหาอำนาจกับโลกมุสลิม การเมืองของการก่อการร้าย

โครงการตลาดวิชามหาวิทยาลัยชาวบ้าน ชุด 3 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2548
ห้องประชุมจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
และมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วิทยากร : ปณิธาน วัฒนายากร , อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์ , ศุภมิตร ปิติพัฒน์ , ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ , สุรัตน์ โหราชัยกุล
วรวิทย์ บารู , สุกรี หลังปูเต๊ะ , พลตรี เอกชัย ศรีวิลาศ , อุษา เลิศศรีสันทัด
ผู้ดำเนินรายการ : สุริชัย หวันแก้ว , พวงทอง ภวัครพันธุ์

?คลี่ขยายให้เห็นความซับซ้อนของการใช้อำนาจและอิทธิพลในช่องทางต่างๆ ความซับซ้อนของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมือง โดยเฉพาะมหาอำนาจของโลกยุคนี้ และ โลกมุสลิม ที่ดูจะถูกทำให้เป็นขั้วอำนาจคนละด้าน ซึ่งกำลังเล่นการเมืองของการก่อการร้ายกันอยู่ และได้ส่งผลสะเทือนต่อเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในประเทศ และกระทบไปถึงความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกภาคส่วน?

BLOG ๏ฟฝ๏ฟฝะทำงาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะทาง๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝะทำงาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะทาง๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ
> อิสลามกับความท้าทายของโลกสมัยใหม่ : มมุมองจากนักวิชาการชายแดนใต้ > >ประมวลเนื้อหาจากการจัดเวทีสาธารณะ โครงการวิชาการสาธารณะ กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 5 เวที (ช่วงเดือนตุลาคม 2551 - ... > ท่ามกลางสถานการณ์อันเลวร้าย "ผู้หญิง" คือกลุ่มคนที่พยายามลุกขึ้นต่อสู้ ลบรอยบาดแผลที่ปวดร้าวภายในใจ รวมทั้งร่วมกันเยียวย... > สำหรับหนังสือเล่มนี้แล้ว รศ.ดร. ธเนศ ได้นำเราไปค้นหาความเป็นมาของแนวความคิดเรื่องการแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของประเทศไทยอีก... > 'หนังสือ “ความรู้และความไม่รู้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” อาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ สำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาข้อมู...

tjanews

IDSW

lek-prapai

midnightuniv

pachathai

South See

CURSI

MU's research center for peace building