South Watch.org South Watch.org
กิจกรรม

ภาพกิจกรรมเสวนา ครั้งที่ 3 เรื่อง ประวัติศาสตร์ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

โครงการตลาดวิชามหาวิทยาลัยชาวบ้าน ชุด 3 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 3
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2548
ห้องประชุมจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
และมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วิทยากร : นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ , ศรีศักร วัลลิโภดม , ชุลีพร วิรุณหะ
ดำเนินรายการ : ประมวล เพ็งจันทร์
แนะนำโครงการ : อมรา พงศาพิชญ์


"ชาวมุสลิมในชายแดนภาคใต้อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้มาเป็นเวลาช้านาน ได้ก่อร่างความเป็นมา ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม สิ่งสำคัญในการดำรงอยู่ร่วมกันประการหนึ่ง คือ สร้างมุมมองที่เข้าใจภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน อันจะไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ"

BLOG ๏ฟฝ๏ฟฝะทำงาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะทาง๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝะทำงาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะทาง๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ
> อิสลามกับความท้าทายของโลกสมัยใหม่ : มมุมองจากนักวิชาการชายแดนใต้ > >ประมวลเนื้อหาจากการจัดเวทีสาธารณะ โครงการวิชาการสาธารณะ กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 5 เวที (ช่วงเดือนตุลาคม 2551 - ... > ท่ามกลางสถานการณ์อันเลวร้าย "ผู้หญิง" คือกลุ่มคนที่พยายามลุกขึ้นต่อสู้ ลบรอยบาดแผลที่ปวดร้าวภายในใจ รวมทั้งร่วมกันเยียวย... > สำหรับหนังสือเล่มนี้แล้ว รศ.ดร. ธเนศ ได้นำเราไปค้นหาความเป็นมาของแนวความคิดเรื่องการแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของประเทศไทยอีก... > 'หนังสือ “ความรู้และความไม่รู้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” อาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ สำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาข้อมู...

tjanews

IDSW

lek-prapai

midnightuniv

pachathai

South See

CURSI

MU's research center for peace building