South Watch.org South Watch.org
กิจกรรม

ภาพกิจกรรมเสวนา ครั้งที่ 4 เรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมืองกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการตลาดวิชามหาวิทยาลัยชาวบ้านชุด 3 จังหวัดภาคใต้ ชุดที่ 4
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2549
ห้องประชุมจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์สันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วิทยากร : อัมมาร์ สยามวาลา , ประพันธ์ มุกสิกพันธ์ , ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี, ราซิดะ ระเด่นอาหมัด , สุพจน์ จริงจิตร
ดำเนินรายการโดย : ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

"นำเสนอภาพเศรษฐกิจในเชิงทางการเมืองที่เป็นปัจจัยต่อการก่อความรุนแรง ความขัดแย้งในภูมิภาคนี้ รวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนับตั้งแต่เกิดความรุนแรงในภาคใต้ที่ส่งผลกระทบกับสภาวะทางเศรษฐกิจ การดำรงชีวิต"
BLOG ๏ฟฝ๏ฟฝะทำงาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะทาง๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝะทำงาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะทาง๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ
> อิสลามกับความท้าทายของโลกสมัยใหม่ : มมุมองจากนักวิชาการชายแดนใต้ > >ประมวลเนื้อหาจากการจัดเวทีสาธารณะ โครงการวิชาการสาธารณะ กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 5 เวที (ช่วงเดือนตุลาคม 2551 - ... > ท่ามกลางสถานการณ์อันเลวร้าย "ผู้หญิง" คือกลุ่มคนที่พยายามลุกขึ้นต่อสู้ ลบรอยบาดแผลที่ปวดร้าวภายในใจ รวมทั้งร่วมกันเยียวย... > สำหรับหนังสือเล่มนี้แล้ว รศ.ดร. ธเนศ ได้นำเราไปค้นหาความเป็นมาของแนวความคิดเรื่องการแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของประเทศไทยอีก... > 'หนังสือ “ความรู้และความไม่รู้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” อาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ สำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาข้อมู...

tjanews

IDSW

lek-prapai

midnightuniv

pachathai

South See

CURSI

MU's research center for peace building