South Watch.org South Watch.org
กิจกรรม

ภาพกิจกรรมสัมมนาสาธารณะ: ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและชุมชน:มุมมองจากชาวบ้าน3จังหวัดชายแดนภาคใต้

การสัมมนาสาธารณะ เหลียวหลังแลหน้า
ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและชุมชน : มุมมองจากชาวบ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 31 สิงหาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย แผนงานร่วมศึกษา เสริมสร้างสุขภาวะ กรณี 3 จังหวัดภาคใต้
คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกอบด้วยเรื่อง
1. จากยาลอเป็นยะลา การเปลี่ยนแปลงในรอบศตวรรษ โดย นักวิจัยท้องถิ่นโครงการท้องถิ่นศึกษา มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
2. การจัดการทรัพยากรและนิเวศน์วัฒนธรรมของคนเชิงเขาบูโด-สันกาลาคีรี ลุ่มน้ำสายบุรีตอนกลาง กรณีศึกษากลุ่มบ้านตะโหนดและอำเภอศรีสาคร โดย นักวิจัยท้องถิ่นโครงการท้องถิ่นศึกษา มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
3. สรุปบทเรียนของเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพ โดย โครงการเสริมศักยภาพผู้หญิง เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพ มูลนิธิผู้หญิง
4. กรณีศึกษาปอเนาะ โดย โครงการพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาการศึกษาฯ ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ
5. ความคิดของ "อูลามะอ์" โดย โครงการศึกษาความคิดของอูลามะอ์ ความสัมพันธ์กับสุขภาวะชุมชนในสังคมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้ดำเนินรายการ สุริชัย หวันแก้ว , พวงทอง ภวัครพันธุ์
ผู้วิจารณ์ พลเอก ชูชาติ หิรัญรักษ์
เหลียวหลังแลหน้าโดย อมรา พงศาพิชญ์

BLOG ๏ฟฝ๏ฟฝะทำงาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะทาง๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝะทำงาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะทาง๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ
> อิสลามกับความท้าทายของโลกสมัยใหม่ : มมุมองจากนักวิชาการชายแดนใต้ > >ประมวลเนื้อหาจากการจัดเวทีสาธารณะ โครงการวิชาการสาธารณะ กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 5 เวที (ช่วงเดือนตุลาคม 2551 - ... > ท่ามกลางสถานการณ์อันเลวร้าย "ผู้หญิง" คือกลุ่มคนที่พยายามลุกขึ้นต่อสู้ ลบรอยบาดแผลที่ปวดร้าวภายในใจ รวมทั้งร่วมกันเยียวย... > สำหรับหนังสือเล่มนี้แล้ว รศ.ดร. ธเนศ ได้นำเราไปค้นหาความเป็นมาของแนวความคิดเรื่องการแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของประเทศไทยอีก... > 'หนังสือ “ความรู้และความไม่รู้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” อาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ สำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาข้อมู...

tjanews

IDSW

lek-prapai

midnightuniv

pachathai

South See

CURSI

MU's research center for peace building