South Watch.org South Watch.org
มุมหนังสือ
a picture
จากบทความเดิมเรื่อง “ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากปริทรรศน์ประวัติศาสตร์”
เอกสารประกอบงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส”
ในโครงการตลาดวิชามหาวิทยาลัยชาวบ้าน ชุด 3 จังหวัดภาคใต้

ผู้เขียนชุลีพร วิรุณหะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดพิมพ์โดย แผนงานร่วมศึกษาเสริมสร้างสุขภาวะ กรณี 3 จังหวัดภาคใต้
คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

"ประวัติศาสตร์" เป็นประเด็นใจกลางหนึ่งของปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาประวัติศาสตร์จะทำให้เรารู้รากเหง้าของความขัดแย้ง หนังสือเล่มนี้จะช่วยอธิบายให้เราเห็นที่มาที่ไปของความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับชุมชนท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับสิทธิและอำนาจในการตัดสินใจ และความขัดแย้งจากการเข้าใจหรือการตีความอดีตที่แตกต่างกัน ที่กลายมาเป็นการแย่งชิง “พื้นที่ทางประวัติศาสตร์” ซึ่งเป็นชนวนสำคัญของปัญหาความขัดแย้งอย่างเรื้อรังยาวนานในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ก่อนที่จะถูกกระหน่ำซ้ำจากเชื้อไฟของการเมืองแบบไร้ทิศทางในปัจจุบัน

ความหนา 48 หน้า
ราคา 20 บาท
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม 2549

ผู้สนใจติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม
อาคารวิศิษฐ์ – ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02 - 2187392 / 02 - 2187382