South Watch.org South Watch.org
มุมหนังสือ
a picture
ปัตตานีใต้เงาจันทร์
ท่ามกลางความมืดมิดยังมีแสงสว่างและความงาม

หนังสือรวมบทความจากการลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของนิสิต-นักศึกษา

เรื่อง/ภาพ เครือข่ายเยาวชนเพื่อสันติภาพสามจังหวัดภาคใต้
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายเยาวชนเพื่อสันติภาพสามจังหวัดภาคใต้
สนับสนุนโดย แผนงานร่วมศึกษา เสริมสร้างสุขภาวะ กรณี 3 จังหวัดภาคใต้
คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การข้ามพ้นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ของเรา การเรียนรู้สิ่งที่แตกต่างจากเรา และการสลายเมฆหมอกที่บดบังความจริง เป็นสิ่งที่ต้องอาศัย “ใจ” ที่อดทนและหนักแน่นมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาภาคใต้ ต้อง “ข้ามความกลัวให้พ้น” เพื่อจักเป็นบันไดขั้นแรกในการเปิดรับและเรียนรู้ข้อมูล ความรู้สึกและความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

ปัตตานีใต้เงาจันทร์ เป็นหนังสือเล่มหนึ่งของเหล่าบรรดานิสิต-นักศึกษาต่างสถาบัน ต่างภูมิลำเนาที่พยายามถ่ายทอดมุมมองจากประสบการณ์การก้าวพ้นความกลัวในการลงพื้นที่ให้แก่สังคมไทย เพื่อให้เกิดการมีใจ ใส่ใจ และเปิดใจกับปัญหาภาคใต้รวมทั้งการสร้างสันติภาพที่ถาวรให้แก่สังคมในอนาคตของคนรุ่นใหม่ต่อไป

ความหนา 80 หน้า
ราคา 80 บาท
ปีที่พิมพ์ พฤศจิกายน 2549
จัดจำหน่ายโดย เคล็ดไทย

ผู้สนใจติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม
อาคารวิศิษฐ์ – ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-2187392 / 02-2187382