South Watch.org South Watch.org
มุมหนังสือ
a picture

ประมวลเนื้อหาจากการจัดเวทีสาธารณะ โครงการวิชาการสาธารณะ กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 5 เวที (ช่วงเดือนตุลาคม 2551 - เดือนกรกฎาคม 2552) ต่อเนื่องจากหนังสือชุด "ความรู้และความไม่รู้ 3 จังหวัดชายแดนใต้" ปี 2549

ที่ปรึกษา อมรา พงศาพิชญ์ / มารค ตามไท /สุริชัย หวันแก้ว / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ / ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
บรรณาธิการ กุลธิดา สามะพุทธิ / ผู้ช่วยบรรณาธิการ วิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์ หัวหน้าโครงการ ราณี หัสสรังสี

จัดพิมพ์โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงความคุกรุ่นอย่างต่อเนื่อง เกิดคำถามตามมาอย่างมากมาย จึงทำให้ คนทำงานภาคใต้ทั้งนักวิชาการไทยและมุสลิม ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ นักสิทธิมนุษยชน องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มทนายความมุสลิม รวมทั้งผู้นำชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยกันระดมความคิดเห็นทั้งในเรื่องอัตลักษณ์ของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และเรื่องปัญหาความไม่สงบทั้งปวง เพื่อช่วยกันประมวลข้อมูล และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นการประมวลเนื้อหาจากการจัดเวทีสาธารณะ โครงการวิชาการสาธารณะ กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 5 เวที (ช่วงเดือนตุลาคม 2551 - เดือนกรกฎาคม 2552) อันต่อเนื่องมาจากหนังสือชุด "ความรู้และความไม่รู้ 3 จังหวัดชายแดนใต้" ปี 2549 ที่รวบรวมเนื้อหาจากงานเสวนาทางวิชาการ ในโครงการตลาดวิชามหาวิทยาลัยชาวบ้าน ชุด 3 จังหวัดภาคใต้ (ช่วงเดือนมิถุนายน 2548 - เดือนกุมภาพันธ์ 2549) พิมพ์เผยแพร่เมื่อ กันยายน 2549

ประเด็นสำคัญของเวทีสาธารณะในหนังสือเล่มนี้ ย่อมเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้เราได้ "ต่อยอดทางความคิด" จากข้อมูลที่มีอยู่ สามารถมองเห็นพัฒนาการของการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะเป็นเหมือนเข็มทิศให้เราก้าวเดินต่อไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิม

ISBN 978-616-551-039-4
ความหนา 213 หน้า
ราคา 125 บาท
ปีที่พิมพ์ กันยายน 2552
จำนวนพิมพ์ 2,000 เล่ม
จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อหน่วยงาน
คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม
อาคารวิศิษฐ์ - ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02 - 2187392
http://www.southwatch.org