South Watch.org South Watch.org
แฟ้มข้อมูล คณะทำงานวาระทางสังคม
Download เอกสาร : CH001-Download_Doc.pdf
วันที่โพสต์ : 2008-06-10

เหลียวหลังแลหน้า
ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและชุมชน : มุมมองจากชาวบ้าน 3 จังหวัดชายแดนใต้


ประกอบด้วย
การสัมมนาสาธารณะ เรื่อง "เหลียวหลังแลหน้า ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและชุมชน : มุมมองจากชาวบ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้"
วันที่ 31 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดย แผนงานร่วมศึกษา เสริมสร้างสุขภาวะ กรณี 3 จังหวัดภาคใต้ คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกอบด้วยเรื่อง
  1. จากยาลอเป็นยะลา การเปลี่ยนแปลงในรอบศตวรรษ
  2. การจัดการทรัพยากรและนิเวศน์วัฒนธรรมของคนเชิงเขาบูโด-สันกาลาคีรี ลุ่มน้ำสายบุรีตอนกลาง กรณีศึกษากลุ่มบ้านตะโหนดและอำเภอศรีสาคร โดย นักวิจัยท้องถิ่นโครงการท้องถิ่นศึกษา มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
  3. สรุปบทเรียนของเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพ โดย โครงการเสริมศักยภาพฯ เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพ มูลนิธิผู้หญิง
  4. กรณีศึกษาปอเนาะ โดย โครงการพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาการศึกษาฯ ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ
  5. ความคิดของ"อูลามะอ์" โดย โครงการศึกษาความคิดของอูลามะอ์ ความสัมพันธ์กับสุขภาวะชุมชนในสังคมมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งานเสวนา "วันนี้ของผู้หญิงมลายูใน 3 จังหวัดชายแดนใต้"

เป็นการเปิดประเด็นหนังสือ "ชีวิตที่หลงเหลือกับรอยยิ้มหลังหยาดเลือด" จัด ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี
จัดโดย เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพ และคณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ "ชีวิตผู้หญิงมลายูมุสลิม : มายาคติ และ ความเป็นจริง"
นำเสนอความเป็นมา โดย คุณศิริพร สะโครบาเนค
เปิดมุมมอง โดย รศ.ดร.รวิวรรณ ชอุ่มพฤกษ์, อาจารย์มาเรียม สาเมาะ, ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ, ดร.มะรอนิง สาแลมิง
ดำเนินรายการโดย คุณโซรยา จามจุรี
บทนำ
สืบเนื่องจากเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพ ในแผนงานร่วมศึกษา เสริมสร้างสุขภาวะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะทำงานวาระทางสังคม ได้ทำงานคลุกคลีกับผู้หญิงผู้ถูกกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงมาระยะหนึ่ง และได้บันทึกเรื่องราวของผู้หญิง 3 จังหวัดภาคใต้ โดยจัดทำเป็นหนังสือเรื่อง "ชีวิตที่หลงเหลือกับรอยยิ้มหลังหยาดเลือด" ซึ่งได้รับความสนใจจากสังคมไทยในการรับรู้ถึงเรื่องราว ความยากลำบากของชีวิตผู้หญิงมลายูมุสลิมในฐานะที่เป็นเมีย เป็นแม่ และเป็นลูกสาว อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเผยแพร่หนังสือออกไป ก็ได้มีเสียงสะท้อนกลับจากพี่น้องมุสลิมบางท่านว่า เนื้อหาบางส่วนนั้นไม่ใช่หลักของอิสลาม และเกรงว่าจะทำให้สังคมส่วนใหญ่เข้าใจอิสลามไปในทางที่ไม่ถูกต้อง เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพเห็นความสำคัญของข้อท้วงติงดังกล่าว และเห็นว่าควรจะเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความเข้าใจในสถานะ และบทบาทของผู้หญิงมลายูให้มากขึ้น เพื่อนำสู่ความร่วมมือในการทำงานช่วยเหลือและเยียวยาผู้หญิงที่ตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากในกรณี 3 จังหวัดภาคใต้ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานเยียวยาผู้หญิง ครอบครัว และชุมชน ดังนั้นจึงได้จัดเสวนาเรื่อง "วันนี้ของผู้หญิงมลายูมุสลิมในชายแดนใต้" ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 ณ. วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี

เนื้อหาทั้งหมดสามารถดูได้ที่ Download เอกสาร CH001-Download_Doc.pdf