South Watch.org South Watch.org
เยียวยาแผ่นดิน
a picture
>  นิทรรศการชุดนี้ จะช่วยให้เราได้เห็นหายนะของสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของผู้คนอันเกิดจากนโยบายรัฐที่มุ่งพัฒนาทางวัตถุและมุ่งแสวงหาเงินเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ช่วยให้เราได้เห็นความพยายามของชาวบ้าน ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการเพื่อฟื้นฟูชุมชน แม้จะตกอยู่ในท่ามกลางความหวาดระแวง ทั้งจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และผู้ที่อ้างตนเป็นนักรบเพื่อเสรีภาพ
จำนวนผู้เข้าชม : 8308
a picture
>  เยียวยาแผ่นดิน : ทะเลไม่มีปลา
จำนวนผู้เข้าชม : 8292
a picture
>  เยียวยาแผ่นดิน : สวนดุซง
จำนวนผู้เข้าชม : 9063
a picture
>  เยียวยาแผ่นดิน : ลุ่มน้ำสายบุรี
จำนวนผู้เข้าชม : 10465
a picture
>  เยียวยาแผ่นดิน : หอยแครงงมมือ
จำนวนผู้เข้าชม : 9061
a picture
>  เยียวยาแผ่นดิน : พรุลานควาย
จำนวนผู้เข้าชม : 8244
a picture
>  เยียวยาแผ่นดิน : ป่าชายเลน
จำนวนผู้เข้าชม : 15965
a picture
>  เยียวยาแผ่นดิน : รวมกันเราเข้มแข็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 3290
a picture
>  เยียวยาแผ่นดิน : โต๊ะอิหม่ามกับชุมชน
จำนวนผู้เข้าชม : 3455
healing the land
>  Healing the Land : Healing the Land
จำนวนผู้เข้าชม : 2301
>  Healing the land : Fishing for life
จำนวนผู้เข้าชม : 1697
>  Healing the land : Let it be
จำนวนผู้เข้าชม : 1968
>  Healing the land : Greed gone awry
จำนวนผู้เข้าชม : 2276
>  Healing the land : One man's waste…
จำนวนผู้เข้าชม : 3718
>  Healing the Land : Back to the past
จำนวนผู้เข้าชม : 6380
>  Healing the land : Finding strength in numbers
จำนวนผู้เข้าชม : 1699
>  Healing the land : Man with a mission
จำนวนผู้เข้าชม : 2030
BLOG ๏ฟฝ๏ฟฝะทำงาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะทาง๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝะทำงาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะทาง๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ
> อิสลามกับความท้าทายของโลกสมัยใหม่ : มมุมองจากนักวิชาการชายแดนใต้ > >ประมวลเนื้อหาจากการจัดเวทีสาธารณะ โครงการวิชาการสาธารณะ กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 5 เวที (ช่วงเดือนตุลาคม 2551 - ... > ท่ามกลางสถานการณ์อันเลวร้าย "ผู้หญิง" คือกลุ่มคนที่พยายามลุกขึ้นต่อสู้ ลบรอยบาดแผลที่ปวดร้าวภายในใจ รวมทั้งร่วมกันเยียวย... > สำหรับหนังสือเล่มนี้แล้ว รศ.ดร. ธเนศ ได้นำเราไปค้นหาความเป็นมาของแนวความคิดเรื่องการแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของประเทศไทยอีก... > 'หนังสือ “ความรู้และความไม่รู้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” อาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ สำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาข้อมู...

tjanews

IDSW

lek-prapai

midnightuniv

pachathai

South See

CURSI

MU's research center for peace building