South Watch.org South Watch.org
รายงานพิเศษ บทความพิเศษ
a picture
>  ความ รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงได้รับการนำเสนอผ่านสื่อมวลชนอย่าง ต่อเนื่อง ภาพความตาย ความสูญเสีย และความทุกข์ของผู้คนมีให้เห็นแทบทุกวัน เสียงร้องไห้ระงมของคนและแผ่นดินดังกังวานกลบสรรพเสียงอื่นๆ จนดูราวกับว่าแทบจะหากำลังใจ ความหวัง และความสุขสงบไม่ได้อีกแล้ว แต่เมื่อได้สัมผัสลึกเข้าไปในชีวิตและชุมชนที่นั่น เราได้พบความหวังที่สุกสกาวในหัวใจคนธรรมดาสามัญ ซึ่งเป็นดั่ง "ฝนกลางไฟ" ที่คอยประทังไฟไม่ให้ลุกลาม
จำนวนผู้เข้าชม : 4940
a picture
>  What is going on in the three Muslim-dominated southernmost provinces? Five years on, and we still don't have a clue who are the masterminds behind the ongoing violence in the deep South and what exactly it is that they want.
จำนวนผู้เข้าชม : 4566
a picture
>  ชีวิตของผู้หญิงท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาของรัฐที่เข้ามาในพื้นที่ กระแสโลกาภิวัตน์ การขยายตัวของทุน และวัฒนธรรมการบริโภค ที่เข้ามาพร้อมกับการเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านเกมส์อินเตอร์เนต สถานบันเทิงต่างๆ ร้านคาราโอเกะ พร้อมกันกับการเคลื่อนไหวตื่นตัวของกระแสอิสลามานุวัตร เพื่อการฟื้นฟูศาสนาและการตีความให้สอดคล้องกับชีวิตของผู้คน และกระแสอนุรักษ์อิสลามในอีกด้านหนึ่ง รวมทั้งสถานการณ์ความไม่สงบที่ยังดำรงอยู่ในปัจจุบัน
จำนวนผู้เข้าชม : 3332
a picture
>  BUILDING PEACE AND PEOPLE'S SECURITY IN SOUTHEAST ASIA
Due to the ongoing conflicts and violence in the three southern provinces of Thailand , many organizations including GOs and NGOs have come to the three southern provinces to work in response to this crisis. For instance, there are human rights and humanitarian organizations, social development, environmental and organizations which work on rehabilitation and housing projects. There are also organizations which work to empower women groups and children in the three southern provinces
จำนวนผู้เข้าชม : 2232
a picture
>  การสร้างสันติภาพและความมั่นคงของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปรากฏการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ทำให้องค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ได้เข้าไปทำงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนมาก มีองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรม ด้านพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย และการทำงานกับกลุ่มผู้หญิงและเด็กจำนวนหนึ่ง
จำนวนผู้เข้าชม : 2768
a picture
>  ศาสนธรรมกับความเป็นสมัยใหม่
ก่อนที่จะพูดถึงโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นแค่กระบวนการ แต่ตัวที่ทำให้เกิดผลกระทบก็คือ ตัวที่เราเรียกว่า ความเป็นสมัยใหม่นี่แหละ ไปปั่นวิถีชีวิตให้เป็น modern เป็นสมัยใหม่กระจายไปทั่วโลก โดยอาศัยกระบวนการโลกาภิวัตน์ ทางด้านสื่อก็ดี ทางด้านการเงิน ทางด้านการเมืองก็ดี ดังนั้นจะพูดถึงคำนี้นิดหน่อยเพื่อเราจะได้เข้าใจในเชิงโลกทัศน์ของความเป็นสมัยใหม่
จำนวนผู้เข้าชม : 2818
a picture
>  ขอเชิญร่วมเสวนา เรื่อง สิทธิเสรีภาพของประชาชนในสถานการณ์ไม่ปรกติ

โดย พลโทกสิกร คีรีศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร(พตท.)
ผศ. ชิดชนก อับราฮีม รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี
คุณสิทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์ เลขาธิการศูนย์ทนายความมุสลิม
รศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย
รศ. ดร.มารค ตามไท ผู้อำนวยการสถาบันศาสนาและวัฒนธรรม ม.พายัพ
ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ประธานคณะทำงานวาระทางสังคม
วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2552 เวลา 9.00-15.30น. ณ ห้องประชุมน้ำพราว 2 โรงแรมซีเอสปัตตานี
จำนวนผู้เข้าชม : 1901
a picture
>  No human security for the people in the southern border provinces: fieldwork facts
Ranee Hassarungsee

The policies of Thaksin Shinawatra administration significantly contributed to the recurrence and heating up of the violence in Thailand?s three southern border provinces, whose cultural, religious and racial context has been very sensitive.
จำนวนผู้เข้าชม : 3084
a picture
>  ข้อเสนอเชิงระบบเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน
สังเคราะห์ โดย คณะทำงานวาระทางสังคม

จากการปฏิบัติงานและการศึกษาวิจัย พบว่าการส่งเสริมฟื้นฟู วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีมลายูมุสลิม สามารถระดมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการสร้างสันติสุขภาวะได้มาก ทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพ การแพทย์ การรักษาพยาบาล
จำนวนผู้เข้าชม : 4359
a picture
>  การทำงานและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานวาระทางสังคม
กรณี 3 จังหวัดภาคใต้ ระหว่างปี 2548-2550
รวบรวมและเรียบเรียง โดย ราณี หัสสรังสี

การทำงานของคณะทำงานวาระทางสังคม กรณี 3 จังหวัดภาคใต้ เป็นการมองปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่เน้นสังคม นิเวศวัฒนธรรม คณะทำงานฯ สนใจความเปลี่ยนแปลงระดับจุลภาค เชื่อมโยงกับความเปลี่ยนแปลงระดับมหภาค ที่มากระทบผู้คนตัวเล็กตัวน้อยในชุมชนท้องถิ่น 3 จังหวัดภาคใต้ ทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นตามลำดับ ดังจะกล่าวต่อไป
จำนวนผู้เข้าชม : 7182
a picture
>  ผู้หญิงกับการสร้างสรรค์สันติภาพ
รวบรวมและเรียบเรียง โดย ราณี หัสสรังสี

ความเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจที่รุนแรง ก็อาจเรียกได้ว่าเป็นสงครามอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้ประชาชนต้องทนทุกข์ยาก ทรมานไม่น้อยกว่าสงครามที่ใช้อาวุธ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน์โดยบรรษัทได้ก่อให้เกิดผลกระทบตกหนักกับผู้หญิง
จำนวนผู้เข้าชม : 4998
รายงานเสวนา
a picture
>  งานเปิดตัวหนังสือ ฝนกลางไฟ : พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงผู้หญิงชายแดนใต้
วันที่ 19 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30-18.30 น.
ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานเปิดตัวหนังสือ “ฝนกลางไฟ : พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้” ในโอกาส 35 ปี ของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดพื้นที่ให้สังคมไทยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านสายตาและมุมมองของผู้หญิงทั้ง 50 คน
จำนวนผู้เข้าชม : 5890
a picture
>  การเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เชียงใหม่
วันที่ 15 -19 ธันวาคม 2551
จัดโดย คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและชุมชน
จำนวนผู้เข้าชม : 2708
a picture
>  เผชิญภัยคุกคามโลกในศตวรรษที่ 21 กับความมั่นคงที่ยั่งยืน
หนังสือ "เผชิญภัยคุกคามโลกในศตวรรษที่ 21 กับความมั่นคงที่ยั่งยืน" ถอดความมาจาก Global Responses to Global Threats : Sustainable Security for the 21st Century ของ กลุ่มวิจัยอ็อกซ์ฟอร์ด( Oxford Research Group ) ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการอิสระที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางบวก ในประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงในระดับชาติและระหว่างประเทศ สำหรับรายงานฉบับนี้ กลุ่มวิจัยอ็อกซ์ฟอร์ดนำเสนอภาพรวมของปัจจัย 4 กลุ่มที่ชี้ว่าเป็นสาเหตุรากเหง้าของความขัดแย้งและความไม่มั่นคงของโลกทุก วันนี้และน่าที่จะเป็นตัวกำหนดความขัดแย้งในอนาคตด้วย
จำนวนผู้เข้าชม : 2745
a picture
>  กิจกรรมออกร้านและนิทรรศการ
กิจกรรมออกร้านครั้งนี้ "คณะทำงานวาระทางสังคม" และ "เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ" ได้ร่วมกันออกร้านขายหนังสือ และจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ณ ลานประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนผู้เข้าชม : 4688
BLOG ๏ฟฝ๏ฟฝะทำงาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะทาง๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝะทำงาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะทาง๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ
> อิสลามกับความท้าทายของโลกสมัยใหม่ : มมุมองจากนักวิชาการชายแดนใต้ > >ประมวลเนื้อหาจากการจัดเวทีสาธารณะ โครงการวิชาการสาธารณะ กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 5 เวที (ช่วงเดือนตุลาคม 2551 - ... > ท่ามกลางสถานการณ์อันเลวร้าย "ผู้หญิง" คือกลุ่มคนที่พยายามลุกขึ้นต่อสู้ ลบรอยบาดแผลที่ปวดร้าวภายในใจ รวมทั้งร่วมกันเยียวย... > สำหรับหนังสือเล่มนี้แล้ว รศ.ดร. ธเนศ ได้นำเราไปค้นหาความเป็นมาของแนวความคิดเรื่องการแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของประเทศไทยอีก... > 'หนังสือ “ความรู้และความไม่รู้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” อาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ สำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาข้อมู...

tjanews

IDSW

lek-prapai

midnightuniv

pachathai

South See

CURSI

MU's research center for peace building