South Watch.org South Watch.org
รายงานเสวนา

กิจกรรมออกร้านและนิทรรศการ

คณะทำงานวาระทางสังคม และ เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ


ใน
"โครงการมหกรรมสันติวิธีครั้งที่ 2"ทุกวันนี้เรามักพบปัญหา "ความขัดแย้ง" และ "ความรุนแรง" ในรูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ เมื่อปัญหาความขัดแย้งเกิด "ความรุนแรง" มักถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาบ่อยครั้ง ราวกับว่าสังคมไทยกำลังขับเคลื่อนตัวมันเองไปสู่ความรุนแรงมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้เอง แนวคิด"สันติวิธี" จึงเกิดขึ้น ความหมายของสันติวิธีก็คือ "สันติวิธีคือการลงมือกระทำเพื่อแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง มิใช่เพราะเหตุผลทางศีลธรรมเท่านั้น หากยังเป็นเพราะข้อเท็จจริงที่ว่า การใช้ความรุนแรงตอบโต้ มีแต่จะเพิ่มความรุนแรงให้มากขึ้น ไม่ต่างจากการสาดน้ำมันเข้าไปในกองเพลิง" ( พระไพศาล วิสาโล จาก คำนำ หนังสือมหกรรมสันติวิธี )

โครงการมหกรรมสันติวิธีจึงเกิดขึ้นโดยองค์กร เครือข่าย และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ปัตตานี และครั้งนี้คือ "มหกรรมสันติวิธีครั้งที่ 2" เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2550 ณ คณะนิติศาสตร์ และลานประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายใต้ประเด็น "วิถีสู่ความเป็นธรรมและสมานฉันท์"

โครงการมหกรรมสันติวิธีครั้งที่ 2 นี้ จัดโดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล เสมสิกขาลัย สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แผนพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ(มูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ์) สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับองค์กรที่ทำงานด้านสันติวิธีอีก 20 กว่าองค์กร

เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้สังคมได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องสันติวิธีมากขึ้น และบุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ในการสร้างทักษะเพื่อแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างดีในแนวทางที่ลดความรุนแรง จึงได้มีการจัดกิจกรรมหลักสำหรับงานครั้งนี้ คือ

 1. นำเสนอผลงานทางวิชาการ : เป็นการนำเสนอบทความทางวิชาการด้านสันติภาพ และผลงานวิจัยด้านสันติศึกษา ของนักวิชาการ นักศึกษาและนักกิจกรรมหลายท่าน
 2. กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ : โดยจัดเป็นห้องย่อยเพื่อการเรียนรู้ : สันติวิธี ที่เราทำได้
 3. กิจกรรมเสวนานโยบายสู่สันติสุข : ได้จัดให้มีการเสวนาโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ผู้แทนพรรคการเมือง
 4. การออกร้าน นิทรรศการ และการแสดงเพื่อสันติภาพ : ได้แก่การออกร้าน ขายหนังสือ จัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานเครือข่าย รวมทั้งมีการแสดงพื้นเมือง เช่น การแสดงปัญจสีลัต การขับร้องอันนาซีด การแสดงดิเกร์ฮูลู และการแสดงของศิลปินวงคีตาญชลี เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมออกร้านครั้งนี้ "คณะทำงานวาระทางสังคม" และ "เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ" ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมกันออกร้านขายหนังสือ และจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ณ ลานประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะทำงานวาระทางสังคมได้ขอความร่วมมือจากผู้มาเยี่ยมชมร้าน ช่วยแสดงความคิดเห็นถึงความรู้สึกของตนที่มีต่อสภาพเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้หัวข้อ "สันติวิธีที่เราทำได้เพื่อสร้างสันติสุขในชายแดนใต้" ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้มาเยี่ยมชมทุกท่าน

ความคิดเห็นเรื่อง สันติวิธีที่เราทำได้เพื่อสร้างสันติสุขในชายแดนใต้
ยอมรับความแตกต่าง
ใจกว้างต่อความหลากหลาย
มีใจเปี่ยมด้วยเมตตา
พัฒนาประชาธิปไตย
คือ หัวใจแห่งสันติสุขในภาคใต้

พระไพศาล วิสาโล
3 พฤศจิกายน 2550
เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อทำความเข้าใจ
และค้นหาคำตอบ

อาจารย์อมรา พงศาพิชญ์
เปิดใจให้กว้าง : ยังมีความจริงมากมาย
นอกจากความจริงในความคิดของเรา
เปิดหูให้กว้าง : มีความคิดเห็นหลากหลายให้ได้แลกเปลี่ยน
เปิดตาให้กว้าง : ก็โลกมันไม่แคบนี่นะ

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
สันติจะเกิดได้เมื่อขจัดความขัดแย้ง
ความขัดแย้งหลักของมนุษย์คือ
ความเสียเปรียบและความได้เปรียบในสังคม

อ็อด คีตาญชลี
นำประเพณีที่เคยร่วมกันมาระหว่างพุทธ-อิสลาม
รื้อฟื้นขึ้นมาเพื่อสร้างความสามัคคีขึ้นมาอีกครั้ง

พระสุจิตโต ภิกขุ
เปิดพื้นที่ทางความคิด
เปิดพื้นที่การเรียกร้อง แสดงออกถึงจุดยืนอย่างสันติ
เป็นอีกหนทางหนึ่ง
ที่ช่วยเกื้อกูลให้เกิดสันติขึ้นได้ในบ้านเรา
สันติวิธีที่คนเมืองอย่างเรา คน กทม. ทำได้ คือ
ทำความเข้าใจปัญหาที่แท้จริง
และลองนึกเอาใจเขามาใส่ใจเรา (อย่าหูเบาเกินไป)

อภิศา มะหะมาน
เราในฐานะชาวใต้ ก็หวังให้ใต้พบกับความสันติ
ซึ่งเป็นความหวังของทุก ๆ คน
และขอแสดงความยินดีให้กับทีมผู้ผลิตข้อความสันติ
ซึ่งเผยแพร่กับประชาชนชาวไทย และทั่วโลกโดยส่วนรวม

Kuyalem81
สันติวิธี คือ การปรองดองกัน ควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา
ไม่ใช่การมายิงกัน รู้จักใช้สมองของคนเราว่า
เรายิงเพราะอะไร

สุธาทิพย์ ยิ้มแย้ม
พยายามศึกษาให้เข้าใจ โดย
 • เข้าร่วมการอบรมต่าง ๆ
 • อ่านจากหนังสือ สื่อ ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการรณรงค์
 • และเผยแพร่ข้อมูลแก่เพื่อน ๆ
 • ร่วมกันแก้ปัญหาอย่างถูกจุดอย่างสันติวิธี
ปรารถนาให้ "ทุกหัวใจ" คิดถึงกัน

ความเข้าใจ จะทำให้เกิดสันติใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างรวดเร็วที่สุด
ให้มาร่วมกันสร้างความเข้าใจ

ศิริวรรณ
เริ่มด้วยความเข้าใจ อดทน อดกลั้น ต่อความแตกต่าง
มองคนอื่นด้วยความรัก
ปล่อยวางความเกลียดชัง
เห็นใจเพื่อนทุกข์ที่กำลังทุกข์ด้วยกัน

ผมจะขอส่งกำลังใจให้พวกชายแดนใต้ นะ
ผมจะไม่แบ่งแยกชนชั้น ไม่ว่าจะศาสนาใด
เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ศราวุธ "วุธ"
แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก
ยอมรับในความแตกต่าง
สันติย่อมเกิดขึ้น

"สันติวิธีในชายแดนใต้"
 • การศึกษาข้อมูลและสถานการณ์ความรุนแรงที่แท้จริง พิจารณาแยกแยะการรับฟังสื่อ
 • ทำความเข้าใจคนที่มีความแตกต่างกันให้มาก ๆ
"สันติวิธีที่เราทำได้เพื่อสร้างสันติสุขในแดนใต้" ไม่ดูถูกคนที่แตกต่างจากเราในด้านเชื้อชาติ ศาสนา
ขอให้ปัญหาภาคใต้จบลงเร็ว ๆ
การแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติ ต้องเริ่มจากความคิดเราเอง
การรู้จักยอมรับ โดยไม่อคติ
จึงจะเกิดความไว้วางใจ ที่จะนำไปสู่สันติ
สันติวีคือ การตัดสินด้วยการไม่ใช้กำลัง
ถ้าคนเราถือสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรงเข้าตัดสินปัญหา
บ้านเมือง สังคมที่เราอยู่ บ้านที่เราอยู่ก็จะมีแต่ความสงบสุข
มีแต่ความรัก ความสามัคคี ตลอดไป

ธนิต มณีวงศ์
"สันติวิธีที่เราทำได้"
คือ การพุดคุยกันอย่างเป็นมิตร
รับฟังข้อเท็จจริงจากหลาย ๆ ทาง
ไม่ด่วนสรุปตัดสินคนอื่นโดยง่าย

นก
ไม่มีชาติ อยู่ได้ ในหลายที่
ไม่มีแผ่นดิน จะอยู่ไหน
ความรักอย่างเดียวไม่พอ
จิตสำนึกยังต้องสร้าง
ภาพงาน "มหกรรมสันติวิธี ครั้งที่ 2" วิถีสู่ความเป็นธรรมและสมานฉันท์
บรรยากาศการออกร้านของคณะทำงานวาระทางสังคมและเครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
การออกร้านผลิตภันฑ์พื้นเมืองและบรรยากาศโดยรอบ ๆ งานของหน่วยงานต่าง ๆ
การแสดงทางวัฒนธรรมและเวทีเสวนาเพื่อนำไปสู่ "สมานฉันท์" โดย "สันติวิธี"
บทความสันติภาพและผลงานวิจัยสันติศึกษา ในงานมหกรรมสันติวิธีครั้งที่ 2

บทความสันติภาพ

 1. สื่อทางเลือกเว็บไซต์ Mindanews กับความขัดแย้งในแวดวงสื่อในการนำเสนอความขัดแย้งในมินดาเนา ฟิลิปปินส์ โดยนักข่าวอิสระ คุณกอแก้ว วงศ์พันธุ์
 2. The Philosophical Reconstruction of Peace Concepts โดย โดยอ.เอกพันธุ์ ปิณเฑวณิช ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. วงจรความขัดแย้ง โดย คุณศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
 4. วัฒนธรรมความรุนแรงในสังคมไทย โดย อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. สวนของปราชญ์ขี้เกียจในพื้นที่สีแดง โดย คุณนพพล อาชามาส นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 6. ไร้ความสมานฉันท์หากปราศจากความจริงและความยุติธรรม โดย คุณธนัย เกตวงกต นักเขียนอิสระ
 7. สันติวิธีในงานเยียวยา : มุมมองจากผู้หญิงทำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย อ.อลิสา หะสาเมาะ ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 8. ศิลปะ ความรัก และสันติวิธี โดย คุณอาริยา โมราษฎร์ ศูนย์ศึกษาศิลปะธรรมชาติเด็กรักป่า
 9. "จับหมู่" โจรใต้หมดจริง??? โดย คุณมัทนี จือนารา โครงการสันติอาสาสักขีพยาน

ผลงานวิจัยสันติศึกษา

 1. รูปแบบการสร้างค่านิยมสันติวิธีร่วมกับจริยธรรมในระบบการสอน โดย อ.นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข ข้าราชการบำนาญ
 2. The Implementation of President George W. Bush's Foreign Policy toward North Korea and the Interaction between the United States and North Korea from 2001 to 2004 โดย อ.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสารคาม
 3. "อ่าน"สันติวิธีในสังคมไทย โดย คุณชาญชัย ชัยสุขโกศล นักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. การใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขความขัดแย้ง : ศึกษากรณีโครงการท่อก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย โดย อ.จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 5. ยุทธศาสตร์การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย อ.อับดุชชะกูร์ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ จังหวัดสงขลา
 6. งานวิจัยรวบรวม "บรรณิทัศน์ (bibliography) หนังสือที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย อ.โชคชัย วงษ์ตานี สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สนใจเอกสารบทความสันติภาพและงานวิจัยสันติศึกษา สามารถ Download ได้ที่ www.santisikkha.orgรายงานโดย คณะทำงานวาระทางสังคม
จำนวนผู้เข้าชม : 4687