South Watch.org South Watch.org
บทความพิเศษ

การเสวนา เรื่อง สิทธิเสรีภาพของประชาชนในสถานการณ์ไม่ปรกติ

วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2552

9.00-15.30น.

ห้องประชุมน้ำพราว 2 โรงแรมซีเอส

ปัตตานี

คณะกรรมาธิการนักนิติศาสตร์สากล (ไอซีเจ) เผยแพร่รายงานการศึกษาเกี่ยวกับการทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายทั่วโลกในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และนำออกเผยแพร่เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ระบุว่า มาตรการต่อต้านการก่อการร้ายที่หลายประเทศนำมาใช้ ซึ่งรวมถึงประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาและอังกฤษนั้น ได้ทำลายหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง

การศึกษามาตรการต่อต้านการก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆ ของกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐ เหยื่อที่ถูกทารุณกรรมและผู้ที่ถูกจับกุมในข้อหาต้องสงสัยเป็นผู้ก่อการร้าย พบว่า หลายประเทศใช้ความหวาดกลัวที่มีต่อภัยก่อการร้าย มาเป็นแรงขับในการออกมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การทารุณทำร้ายร่างกาย การจับกุมคุมขังโดยปราศจากการไต่สวน และการหายสาบสูญไปของผู้ต้องสงสัย

ไอซีเจได้เรียกร้องให้แต่ละประเทศหันกลับมาใช้ระบบกฎหมายพลเรือน ในการไต่สวนคดีผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ก่อการร้ายแทนที่จะใช้ศาลก่อการร้ายหรือศาลทหาร พร้อมกันนี้ยังได้เสนอแนะให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนกฎหมายและนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายเสียใหม่ เพื่อป้องกันผลกระทบและความเสียหายร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

โครงการวิชาการสาธารณะ กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายวิชาการทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เล็งเห็นว่า สถานการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประเทศไทย

เป็นกรณีหนึ่งซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรหันมาพิจารณาร่วมกันว่า สิทธิมนุษยชนในพื้นที่เป็นอย่างไร หลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานควรเป็นอย่างไร หลักนิติธรรม ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายควรเป็นอย่างไรในสถาน การณ์ที่ไม่ปรกติ

วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองทำความเข้าใจและสร้างฐานความคิดร่วมกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในสถานการณ์ ไม่ปรกติ ที่จะนำไปสู่การคิดต่อยอดความรู้ และการปฏิบัติต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานนโยบาย กลุ่มผู้นำศาสนา หรือผู้นำทางปัญญา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และกลุ่มเป้าหมายทั่วไป ได้แก่ นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน องค์กรภาคประชาสังคม ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่


กำหนดการ
วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2552

09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 - 11.00 น. สิทธิเสรีภาพของประชาชนในสถานการณ์
ไม่ปรกติในมุมมองของรัฐ และนักสิทธิมนุษยชน
พลโทกสิกร คีรีศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร(พตท.)
ผศ. ชิดชนก อับราฮีม รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี
คุณสิทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์ เลขาธิการศูนย์ทนายความมุสลิม
รศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
11.00 - 12.00 น. การอภิปรายแลกเปลี่ยนทั่วไป
ผู้ดำเนินรายการ รศ. ดร.มารค ตามไท ผู้อำนวยการสถาบันศาสนาและวัฒนธรรม ม.พายัพ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร และ ละหมาด
13.00 - 14.00 น. การแสวงหาแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน
ในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

การพูดคุยแลกเปลี่ยน ( กลุ่มย่อย )
14.00 - 15.15 น. การอภิปรายแลกเปลี่ยน (กลุ่มใหญ่ )
ผู้ดำเนินรายการ ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ประธานคณะทำงานวาระทางสังคม
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
คุณสมชาย หอมลออ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
15.15 - 15.30 สรุปสาระสำคัญของการเสวนาทั้งวัน
รศ.ดร.มารค ตามไท

องค์กรร่วมจัด

คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ เครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคใต้, ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, ศูนย์ศึกษาและสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศูนย์ศึกษาพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ , ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ , วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี และ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม : 1900