South Watch.org South Watch.org
โครงการวิชาการสาธารณะ

โครงการวิชาการสาธารณะ

กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


           โครงการวิชาการสาธารณะ กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวสังคมด้วยความรู้ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ ศึกษาและค้นคว้าร่วมกันในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในแง่มุมที่เชื่อมโยงเข้ากับบริบททางสังคมการเมืองไทย เพื่อสามารถใช้เป็นแนวทางในการอธิบายและทำความเข้าใจปรากฏการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งมองเห็นปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังความรุนแรงที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการคลี่คลายปัญหาดังกล่าววัตถุประสงค์  1. เพื่อเปิดมุมมองทางวิชาการในการร่วมกันศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้งและทำความเข้าใจปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในแง่มุมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมการเมืองไทย

  2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและนำเสนอมุมมองสำหรับสื่อมวลชน ผู้กำหนดนโยบายและผู้ใช้อำนาจรัฐ ตลอดจนสาธารณชน

  3. เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและกระบวนการเรียนรู้กับเครือข่ายกัลยาณมิตร ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น

  4. เพื่อทำให้ข้อมูลและเนื้อหาความรู้ที่ได้จากการจัดเวทีเสวนาวิชาการได้สะท้อนกลับไปสู่พื้นที่ และเป็นการกระตุ้นให้ผู้นำ แกนนำทางความคิดในพื้นที่ได้นำไปคิดต่อยอดความรู้ และนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป


รูปแบบการจัด และขอบเขตเนื้อหา

           รูปแบบการจัด จะจัดเวทีสาธารณะที่กรุงเทพ 2 ครั้ง ที่ปัตตานี 3 ครั้ง


เวทีกรุงเทพ ประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก เพื่อเน้นการแลกเปลี่ยนสื่อสารกับระดับนโยบายและสาธารณชน

1) สังคมการเมืองปัจจุบัน กับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

           ในประเด็นนี้จะกล่าวถึงบริบทที่ได้เปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากความขัดแย้งแบ่งขั้วในสังคมการเมืองไทย ได้ส่งผลต่อการแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้อย่างไร ขณะเดียวกัน ความขัดแย้งทางสังคมการเมืองใน 3 จังหวัดชายแดนใต้นั้น ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมการเมืองโดยรวมอย่างไร และในสถานการณ์ที่เรียกร้องการปฏิรูปทางการเมือง สังคมไทยควรสนใจเรื่องอะไรบ้างเพื่อเปิดโอกาสทางการเมืองสำหรับการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง

2) งบประมาณและนโยบายรัฐ กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับความเป็นจริงในการปฏิบัติและข้อจำกัด

           ในประเด็นนี้จะกล่าวถึง การจัดการงบประมาณประจำปีและงบประมาณพิเศษของหน่วยงานภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการจัดการอย่างไร ภายใต้นโยบายรัฐที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงและการพัฒนาในพื้นที่ และการใช้งบประมาณควรทุ่มเทในเรื่องสำคัญอะไรบ้าง เพื่อการแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น และสร้างความมั่นคงในชีวิตประชาชน ชุมชนท้องถิ่น


เวทีปัตตานี ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก เพื่อเน้นการแลกเปลี่ยนสื่อสารกับระดับปฏิบัติงาน และสาธารณชนในพื้นที่

1) การท้าทายของโลกสมัยใหม่ กับ การตอบสนองทางวัฒนธรรม

           โลกาภิวัตน์ และ Secular State ความท้าทายและความพยายามปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และในขณะเดียวกัน คนในท้องถิ่นได้ตอบสนองการท้าทายเหล่านี้อย่างไร ตลอดจนการนำเสนอประสบการณ์การบริหารจัดการในชุมชนท้องถิ่นที่รู้จักใช้เทคโนโลยีของสมัยใหม่ ที่ยังคงรักษาคุณค่าสำคัญของชุมชนท้องถิ่นไว้ด้วย เช่น การแพทย์วิถีมลายูมุสลิม การจัดการศึกษาท้องถิ่น

2) สิทธิเสรีภาพของประชาชนในสถานการณ์ไม่ปกติ

           ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจของโลกและประเทศ ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นอย่างไร สถานการณ์ไม่ปกติของไทยมีลักษณะร่วมกับสถานการณ์ไม่ปกติของโลกอย่างไร และมีลักษณะเฉพาะพื้นที่อย่างไร สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสถานการณ์ไม่ปกติควรเป็นอย่างไร

3) ความมั่นคงของทรัพยากรที่มีผลต่อชีวิตประชาชนและชุมชนท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

           ปัญหาการช่วงชิงและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้สะสมมายาวนานนั้น ได้ส่งผลต่อวิถีชีวิตและชุมชนของประชาชนในพื้นที่อย่างไร และก่อให้เกิดปัญหาอะไรตามมา สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร และควรดำเนินการจัดการอย่างไรที่จะทำให้เกิดความมั่งคงในชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น โดยไม่ปฏิเสธการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เข้ามาในชุมชนท้องถิ่น


ผู้เข้าร่วมงาน

           ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย

           ผู้เปิดประเด็น: นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ผู้ซึ่งศึกษาค้นคว้าในเรื่องราวเหล่านี้

           ผู้เข้าร่วมเสวนา: กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ บุคคลที่มาจากภาคประชาสังคม แกนนำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานนโยบายในพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายทั่วไป ได้แก่ นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ และหน่วยงานความมั่นคง


หน่วยงานร่วมจัด

           คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ เครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคใต้, ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, ศูนย์ศึกษาและสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศูนย์ศึกษาพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ และ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

หัวข้อ สังคมการเมืองปัจจุบัน กับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

           หน่วยงานร่วมจัดที่เพิ่มเติม คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวข้อ สิทธิเสรีภาพของประชาชนในสถานการณ์ไม่ปกติ

           หน่วยงานร่วมจัดที่เพิ่มเติม คือ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี และ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม : 3040